Αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών αυτοκινήτων

Αλλαγές και μετατροπές σε αυτοκίνητα

Δείτε τι λέει ο νόμος για την αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών σε αυτοκίνητα και τι προβλέπεται με τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί. Ισχύει και όλες τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτοκίνητα, όπως για παράδειγμα αλλαγή κινητήρα, τοποθέτηση νέου κινητήρα, διασκευή κινητήρων αυτοκινήτου, αύξηση κυλινδρισμού, ιπποδύναμης κοκ.

Τροποποίηση απόφασης 1973.

Αριθμ. 73686/3628/03 (7) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ-20270/1973 απόφασης
«Περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων» (Β 884), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 88 και 89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57),
β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 570/1970 (Α 125)
«περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών αυτοκινήτων», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15, κεφάλαιο Γ, του ν. 3446/2006 (Α 49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων ? Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις»,
γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
δ. της υπ’ αριθμ. ΣΤ-20270/1973 απόφασης «Περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων» (Β 884), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε. του άρθρου 127 του ν. 2960/2001 (Α 265) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας»,
2. Την ανάγκη ρύθμισης των όρων και της διαδικασίας αντικατάστασης του φορέα του πλαισίου των μοτοσικλετών οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική φθορά λόγω βίαιου γεγονότος ή κατασκευαστικής αστοχίας που δεν δύναται να αποκατασταθεί.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 2 του Κεφαλαίου V της ΣΤ-20270/1973 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναριθμείται σε άρθρο 3.

2. Προστίθεται άρθρο 2 στο κεφάλαιο V της ΣΤ 20270/1973, όπως ακολούθως :

Άρθρο 2

1. Επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η αντικατάσταση του φορέα του πλαισίου μοτοσικλετών.
2. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την παραπάνω αντικατάσταση είναι οι εξής:
2.1 Το πλαίσιο αντικαθίσταται όταν υπάρχει κατασκευαστική ατέλεια ή όταν έχει καταστραφεί ή στρεβλωθεί, ιδίως από ανατροπή, σύγκρουση, ρήξη ή πυρκαγιά, έτσι ώστε να μην επιδέχεται αυτό επισκευή χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών της μοτοσικλέτας και χωρίς να επιβαρύνεται η οδική συμπεριφορά αυτής.
2.2 Το πλαίσιο να είναι καινούριο και να κατασκευάζεται γι’ αυτόν ακριβώς τον τύπο από το εργοστάσιο κατασκευής της μοτοσικλέτας ή με την έγκριση αυτού
2.3 Η μοτοσικλέτα πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών από το έτος κατασκευής της.
2.4 Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη αντικατάσταση κινητήρα και φορέα του πλαισίου της μοτοσικλέτας, ούτε η αντικατάσταση του φορέα του πλαισίου στην περίπτωση που έχει αντικατασταθεί ο κινητήρας αυτού εντός της τελευταίας πενταετίας. Επίσης, εφόσον αντικατασταθεί ο φορέας του πλαισίου δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του κινητήρα της μοτοσικλέτας πριν παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε ετών από την αντικατάσταση του πλαισίου.
3. Ακολουθητέα διαδικασία πριν και μετά την αντικατάσταση του φορέα του πλαισίου
3.1 Διαδικασία πριν την αντικατάσταση
3.1.1. Ο κάτοχος της μοτοσικλέτας υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου έχει ταξινομηθεί η μοτοσικλέτα. Με την αίτηση συνυποβάλλονται βεβαίωση αρμόδιας αρχής (αστυνομικής ή πυροσβεστικής) ή ασφαλιστικής εταιρείας, από την οποία προκύπτει το βίαιο γεγονός (ανατροπή, σύγκρουση, πυρκαγιά, κ.λ.π.) που προκάλεσε την καταστροφή ή τη στρέβλωση του πλαισίου, καθώς και βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής της μοτοσικλέτας ή του επίσημου αντιπροσώπου αυτής στη χώρα μας ότι η μοτοσικλέτα δεν αναποκρίνεται πλέον στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας του εργοστασίου κατασκευής και ότι απαιτείται αντικατάσταση του φορέα του πλαισίου. Ειδικά για την περίπτωση της ρήξης ή στρέβλωσης, κατά την έννοια της παραγράφου 2.1 της παρούσας που δεν οφείλεται σε βίαιο γεγονός, η αιτιολογία της κατασκευαστικής αστοχίας αποδεικνύεται με επικυρωμένη δήλωση ? βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής της μοτοσικλέτας ή του επίσημου αντιπρόσωπου της στη χώρα μας.
3.1.2. Η μοτοσικλέτα επιθεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να είναι ασφαλής η αναγνώριση της μετά την αντικατάσταση που θα ακολουθήσει.
3.1.3. Εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αιτηθείσα αντικατάσταση, χαράσσεται, σε τουλάχιστον δύο (2) ασφαλή σημεία της μοτοσικλέτας, αναγνωριστικός αριθμός και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο σημείωμα ότι εγκρίνεται η αντικατάσταση του πλαισίου. Επίσης, λαμβάνεται αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου και του αναγνωριστικού αριθμού που χαράσσεται από την Υπηρεσία. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τις απαιτούμενες διαδικασίες προς αντικατάσταση του πλαισίου της μοτοσικλέτας και για την εντός μηνός υποχρέωση ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών.
3.2. Διαδικασία μετά την αντικατάσταση
3.2.1. Η μοτοσικλέτα επιθεωρείται εκ νέου από την αρμόδια Υπηρεσία αφού υποβληθούν από τον κάτοχο της τα εξής:
3.2.1.1 Δήλωση της επίσημης ή εξουσιοδοτημένης αντιπροσωπείας του εργοστασίου κατασκευής της μοτοσικλέτας στη χώρα μας ότι:
α) Παραδόθηκε σε αυτήν το παλαιό πλαίσιο, αναφέροντας το συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου, εκτός του τμήματος που αφαιρέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο
3.2.1.3 αυτού του άρθρου
β) Χαράχθηκε ο αριθμός κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας ακριβώς στο ίδιο σημείο που ευρίσκετο ο εργοστασιακός αριθμός πλαισίου, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν σε άλλο κατάλληλο σημείο που θα αναφέρεται και περιγράφεται. Εφόσον στο διατιθέμενο πλαίσιο δεν υφίσταται αναγνωριστικό σήμα από το εργοστάσιο κατασκευής, η αντιπροσωπεία χαράζει χαρακτηριστική ένδειξη την οποία έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία και με την οποία επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητά της.
Στη δήλωση τίθενται με μολύβι τα αποτυπώματα του αριθμού κυκλοφορίας που χαράχτηκε και του χαρακτηριστικού αναγνωριστικού σήματος που υφίσταται ή της ένδειξης που χαράχτηκε.
γ) Επικολλήθηκε ή τοποθετήθηκε σε τέτοιο σημείο, ώστε να είναι ευχερής η ανάγνωση του, πινακιδάκι με τα τεχνικά στοιχεία της μοτοσικλέτας που έφερε το παλαιό πλαίσιο. Το πινακιδάκι να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση του χωρίς να καταστραφεί.
δ) Θα καταστρέψει το παλαιό πλαίσιο, το νωρίτερο έξι (6) μήνες από την παραλαβή του, διατηρώντας τα σχετικά παραστατικά για χρονικό διάστημα 2 ετών. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζει διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα ελέγχεται η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
3.2.1.2 Το τιμολόγιο αγοράς ολόκληρου του πλαισίου, στο οποίο αναφέρεται ότι είναι καινούργιο, ο τύπος της μοτοσικλέτας για την οποία είναι κατάλληλο, όπως αυτός εμφανίζεται στην άδεια κυκλοφορίας, ο παλαιός αριθμός κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, καθώς και ο κωδικός αριθμός ανταλλακτικού, εάν διατίθεται.
3.2.1.3 Δήλωση του υπεύθυνου του συνεργείου το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α 207) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στο οποίο έχει γίνει η αντικατάσταση του πλαισίου, στην οποία δηλώνεται ότι το παλαιό πλαίσιο αντικαταστάθηκε με το αναφερόμενο στις 3.2.1.1 και 3.2.1.2 παραγράφους καινούργιο πλαίσιο, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η δήλωση συνοδεύεται από το τμήμα του πλαισίου που έφερε τον εργοστασιακά χαραγμένο αριθμό πλαισίου, σε ο,τι κατάσταση και αν αυτό ευρίσκεται, το οποίο έχει αποκοπεί από το συνεργείο επισκευής.
3.2.2 Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών:
3.2.2.1 Συντάσσει πρωτόκολλο καταστροφής του τμήματος του πλαισίου που φέρει τον παλαιό αριθμό πλαισίου που της υποβλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3.2.1 της παρούσας, το οποίο τοποθετεί στο φάκελο της μοτοσικλέτας.
3.2.2.2 Ενημερώνει εγγράφως την τελωνειακή αρχή στην οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό ταξινόμησης της μοτοσικλέτας για το ότι:
αντικαταστάθηκε όλος ο φορέας του πλαισίου με νέο πλαίσιο, το οποίο φέρει χαραγμένο τον αριθμό κυκλοφορία της μοτοσικλέτας,
συντάχτηκε πρωτόκολλο καταστροφής του τμήματος του πλαισίου που φέρει τον παλαιό αριθμό πλαισίου,
συναρμολογήθηκε η μοτοσικλέτα στο νέο φορέα πλαισίου.
3.2.2.3 Εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας και ενημερώνει τον υπηρεσιακό φάκελο της μοτοσικλέτας για την αντικατάσταση που πραγματοποιήθηκε. Στην άδεια κυκλοφορίας θα τίθεται κωδικός διασκευής «CR2» Αντικατάσταση πλαισίου δικύκλου.
4. Η αντικατάσταση του φορέα του πλαισίου της μοτοσικλέτας επιτρέπεται να γίνει μόνο μία φορά.»

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 1 του Κεφαλαίου V
της ΣΤ-20270/1973 όπως έχει τροποποηθεί και ισχύει.
Η περίπτωση 3 του εδαφίου (α) της υποπαραγράφου
3.2 της παρ. 3 του άρθρου 1 του κεφ. V της ΣΤ-20270/1973 απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«3) Βεβαίωση του αντιπροσώπου ? εισαγωγέα ότι έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις με αναφορά του τελωνειακού παραστατικού ή/και της περιοδικής δήλωσης καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). ».

Άρθρο 3

Τροποποίηση του Κεφαλαίου VI της ΣΤ?20270/1973, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου VI της ΣΤ-20270/1973 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο (ε), όπως ακολούθως:
«ε) Στην περίπτωση αντικατάστασης του κινητήρα οχήματος, βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου VI της παρούσας, με κινητήρα μεγαλύτερου κυβισμού, εφόσον η αντικατάσταση αυτή λαμβάνει χώρα εντός τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλεται και βεβαίωση δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, από την οποία θα προκύπτει η καταβολή του αναλογούντως τέλους ταξινόμησης.

Άρθρο 4

1. Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα καταργείται.
2. Η παροικία απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ

Επιπλέον ισχύουν τα ακόλουθα

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/ Β΄/31.7.1973) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, «περί αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.δ. 570/1970 (ΦΕΚ 125/Α΄/2.6.1970) όπως ισχύει. β. της υπ’ αριθμ. Φ 23/51193/5992/2007 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 786/Β΄/
18.5.2007) όπως ισχύει.
γ. της υπ’ αριθμ. 44800/123/1985 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 781/Β΄/17.12.1985) όπως ισχύει.
δ. της υπ’ αριθμ. Φ.23/24327/2887/2009 απόφασης του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 945/Β΄/
20.5.2009) όπως ισχύει.

ε. της υπ’ αριθμ. Φ1/26579/3183/2007 απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 790/Β΄/
18.5.2007) όπως ισχύει.
στ. της υπ’ αριθμ. Φ1/31571/3756/2009 απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1189/Β΄/18.6.2009) όπως ισχύει.
ζ. της υπ’ αριθμ. 5015968/2915/2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 798/Β΄/24.4.2009) όπως ισχύει.
η. της υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/Β΄/31.7.1973) κανονιστικής απόφασης «περί αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων», όπως αυτή ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το Κεφάλαιο ΙΙΙ, της υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 κανονιστικής απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

1. Γενικά
Για τις ανάγκες της απόφασης ορίζεται ως:
«αντικατάσταση κινητήρα»: Η αλλαγή του κινητήρα ενός μηχανοκίνητου οχήματος με άλλου τύπου κινητήρα.
«διασκευή κινητήρα»: Η επέμβαση στον κινητήρα η οποία συνίσταται σε αντικατάσταση ή ρύθμιση ορισμένων εξαρτημάτων του μηχανοκίνητου οχήματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κυλινδρισμού του κινητήρα ή της ιπποδύναμης.
«νέος κινητήρας»: Ο κινητήρας που προέκυψε από αντικατάσταση ή διασκευή.
«τύπος κινητήρα»: Ο κωδικός αριθμός κινητήρα που ορίζει ο κατασκευαστής όπως αναγράφεται στον κινητήρα και στην άδεια κυκλοφορίας.
2. Προϋποθέσεις
Επιτρέπεται η αντικατάσταση ή η διασκευή των κινητήρων των πάσης κατηγορίας μηχανοκίνητων οχημάτων υπό τις εξής προϋποθέσεις:
2.1. Το καύσιμο, η πραγματική ή η φορολογήσιμη ισχύς του νέου κινητήρα να επιτρέπεται από τις για κάθε περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
2.2. Να είναι τεχνικά δυνατή η ασφαλής και λειτουργικά ορθή, σύμφωνα με τις ανάλογες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, τοποθέτηση και συνεργασία του νέου κινητήρα, με τα υπόλοιπα συστήματα του αυτοκινήτου.
2.3. Ο κυλινδρισμός και η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα, θα πρέπει να προβλέπονται ή να εγκρίνονται από το εργοστάσιο κατασκευής του αυτοκινήτου, για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος, ή να περιλαμβάνονται μέσα στα όρια κυλινδρισμού και πραγματικής ισχύος που προβλέπονται από το εργοστάσιο κατασκευής, για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος.
Επίσης, πέραν των οριζομένων στο ανωτέρω εδάφιο, η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός δεν μπορεί να διαφέρει παρά μόνο μέχρι 25%, σε σχέση με τα μεγέθη του αρχικού κινητήρα. Ειδικά προκειμένου περί αλλαγής κινητήρων σε λεωφορεία, τότε το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να φτάσει μέχρι και 50% προς τα πάνω ή μέχρι και 15% προς τα κάτω. Τα αναφερόμενα στο παρόν εδάφιο ισχύουν, εκτός και ορίζεται διαφορετικά από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος.
2.4. Ειδικά για οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα πρέπει οι εκπομπές καυσαερίων που παρουσιάζουν με το νέο κινητήρα να είναι ίσες ή μικρότερες από τα αντίστοιχα προς το νέο κυλινδρισμό τους όρια, όπως ορίζεται παρακάτω.

3. Δικαιολογητικά

Οι προϋποθέσεις αντικατάστασης ή διασκευής των κινητήρων των πάσης κατηγορίας μηχανοκίνητων οχημάτων τεκμηριώνονται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των ακόλουθων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών:

3.1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή διασκευής κινητήρα
3.1.1 Έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή της επίσημης αντιπροσωπίας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής, στην οποία αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κινητήρα και κατονομάζονται όλα τα συστήματα του οχήματος που τυχόν επηρεάζονται από το νέο κινητήρα, όπως πέδησης, ανάρτησης, αντιρρύπανσης, με λεπτομερή αναφορά και περιγραφή των εξαρτημάτων που απαιτείται να τοποθετηθούν συμπληρωματικά, αντικατασταθούν κ.λπ.). Επιπροσθέτως, για τις περιπτώσεις των διασκευών, θα αναφέρονται τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ή οι ρυθμίσεις αυτών, τυχόν οδηγίες για την εκτέλεση της διασκευής, τρόποι – εφόσον υπάρχουν
– με τους οποίους θα διαπιστώνεται αυτή από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς καθώς επίσης και ο κυλινδρισμός και η ισχύς του νέου κινητήρα. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται οπωσδήποτε στην περίπτωση που η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3 της παρούσης ποσοστών απόκλισης.
3.1.2. Σχετική τεχνική μελέτη διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου
Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, με περιεχόμενο τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο 3.1.1. ανωτέρω και επιπλέον υπολογισμό των επί των αξόνων επιπτώσεων του νέου κινητήρα.
Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται εναλλακτικά της έγγραφης συναίνεσης μόνο στην περίπτωση που η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα μεταβάλλεται εντός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3 της παρούσης ποσοστών απόκλισης.
3.1.3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις υποπαραγράφους 2.1., 2.2. και 2.3.
3.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την εκτέλεση της αντικατάστασης – διασκευής, από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, ή του υπεύθυνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων, που λειτουργεί νόμιμα, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες στην οποία θα πιστοποιείται η πλήρωση των απαιτήσεων των εδαφίων 3.1.1. ή 3.1.2. κατά την εκτέλεση των εργασιών της αντικατάστασης – διασκευής. Στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επιπροσθέτως να περιγράφονται τα συστήματα αντιρρυπαντικής διάταξης (π.χ τριοδικός καταλύτης, κάνιστρο, αισθητήρας λ κ.λπ.), εφόσον πρόκειται για οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με αναφορά στους αριθμούς αναγνώρισής τους, θα αναφέρεται ότι έγινε έλεγχος καταλληλότητας τους για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος και θα δηλώνεται η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα.
3.2 Πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση αντικατάστασης ή διασκευής κινητήρων εντός τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας οχήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας:
3.2.1 Πιστοποιητικό Καυσαερίων, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Ελέγχων της Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το ανωτέρω πιστοποιητικό έχει ισχύ, για όλες τις όμοιες περιπτώσεις αντικατάστασης – διασκευής κινητήρα, που αφορά τον αυτό τύπο κινητήρα και αυτοκινήτου. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται όταν μετά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι το αυτοκίνητο εκπέμπει καυσαέρια εντός των ορίων που προβλεπόταν από τις ισχύουσες κατά την ταξινόμησή του διατάξεις «περί αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας».
3.2.2 Βεβαίωση Δημοσίου ΚΤΕΟ ή Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ανάλογα με το αν η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν ή εντός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ.
2.3 της παρούσης ποσοστών απόκλισης, αντίστοιχα. Στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν
υπάγονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 1882/1990 όπως ισχύει».
3.2.3 Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ, με το νέο κινητήρα, όταν η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται εντός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3 της παρούσης ποσοστών απόκλισης, στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται ανεξάρτητα εάν το όχημα είχε ισχύον ΔΤΕ πριν την αντικατάσταση ή διασκευή του κινητήρα ή δεν είναι υπόχρεο περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
Προκειμένου για αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρων δίκυκλων μοτοσικλετών τα δικαιολογητικά της παρούσας υποπαραγράφου απαιτούνται εφόσον στο νομό ταξινόμησης της μοτοσικλέτας εφαρμόζεται περιοδικός τεχνικός έλεγχος δικύκλων και δεν απαιτούνται για τα τρίτροχα οχήματα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΚΟΚ.
Το Δελτίο αυτό θα εκδίδεται μετά από γενικό οπτικό έλεγχο της όλης αντικατάστασης ή διασκευής του κινητήρα και σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή/και επικίνδυνες ελλείψεις, θα αναγράφεται στο χώρο παρατηρήσεων αυτού, «Το παρόν εκδίδεται για αντικατάσταση/διασκευή κινητήρα (επιλέγεται αναλόγως)».

4. Διαδικασία

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

4.1 Κατατίθενται, σε πρώτη φάση, από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πέραν των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών, και τα δικαιολογητικά της παρ. 3, πλην του Πιστοποιητικού Καυσαερίων, ή της Βεβαίωσης Δημοσίου ΚΤΕΟ ή του ισχύοντος ΔΤΕ με το νέο κινητήρα.
4.2 Η ανωτέρω Υπηρεσία, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον η αιτούμενη αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρα επιτρέπεται, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο παραπεμπτικό σημείωμα προς τη Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υ.Μ.Ε. ή προς ΚΤΕΟ για την έκδοση του δικαιολογητικού που λείπει. Στο παραπεμπτικό σημείωμα προς ΚΤΕΟ επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του τυχόν καταλόγου των εξαρτημάτων προς αντικατάσταση. Σε περίπτωση απαίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Καυσαερίων στο παραπεμπτικό σημείωμα αναφέρεται απαραίτητα και η οδηγία περί εκπομπών ρύπων της Ε.Ε τις απαιτήσεις της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το όχημα.
4.3 Μετά την έκδοση των υπολειπόμενων δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος τα υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατάθεσης των αρχικών δικαιολογητικών, για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στην οποία θα αναγράφεται η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα.
5. Οι υπ’ αριθμ. 14781/1051/1990 (ΦΕΚ 276/Β΄/1990),
28231/2153/1990, 10453/792/1995 (ΦΕΚ 291/Β΄/17.4.1995) και
10061/772/1995 (ΦΕΚ 501/Β΄/7.6.1995) κανονιστικές αποφάσεις καταργούνται.
6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Πηγή υπουργείο μεταφορών – ΦΕΚ

autokinita.eu αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες όλος ο κόσμος του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας
autokinita.eu αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες

Επισκεφτείτε επίσης την σελίδα του καταλόγου αυτοκινήτων και μοτοσυκλέτας για εύρεση επιχειρήσεων του κλάδου αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και λοιπών επαγγελμάτων.

Δείτε επιπλέον τι ισχύει για τις μετατροπές τζαμιών αυτοκινήτων διαβάζοντας τον νόμο για τις μεμβράνες και τα φιμέ τζάμια αυτοκινήτων